Styrelsen:
Tillsatt vid årsmöte 2015-05-25

Ordförande: Anton Svanberg 
Sekreterare: Anna Lindal
Ledamöter: Lisa Ullén, Andreas Pollak, Johan Berthling, David Stackenäs, John Chantler, Emil Skogh
 
Stadgar:
Beslutade på årsmöte 990314, bekräftade på årsmöte 000312

§1. Föreningen och dess uppgifter
FRIM är en ideell organisation som består av musiker som spelar fri improviserad musik eller personer som på andra sätt verkar för densamma. Föreningens arbete består i att förbättra förhållandena för dess medlemmar.

Föreningen arbetar för:
I att sprida intresset för fri improviserad musik.
II att anordna konserter och seminarier med och om fri improviserad musik.
II att hos regionala, kommunala och statliga myndigheter utverka stöd och bidrag till föreningens aktiviteter.
IV att massmedias bevakning av fri improviserad musik förbättras.
V att främja en debatt mellan musiker och andra som sysslar med musik, om musikens funktion i samhället.
VI att främja internationella kontakter med likartade organisationer och musiker

§2. Organisation
cFöreningen består av medlemmar, aktiva inom FRIM. Dess verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Föreningens beslutande organ är: årsmöte, föreningsmöte och styrelse.

§3. Medlemskap
Medlem i föreningen kan alla bli som spelar fri improviserad musik eller på annat sätt verkar för densamma. Inträde i föreningen sökes genom skriftlig ansökan till styrelsen, som är beslutande organ i fall den är enig. I annat fall beslutas om medlemskap av det allmänna mötet. Medlem erlägger medlemsavgift. Uteslutning av medlem kan endast ske som en följd av att samma medlem uppenbart motarbetar föreningens syften. Styrelsen är beslutande organ i fall den är enig. Uteslutningen skall bekräftas av närmast följande föreningsmöte. Medlem skall före årsmötet ha erlagt medlemsavgift för att ha rösträtt på detsamma. Medlem som inväljs juli-december betalar halv avgift första året, medlem som inväljs senare än december betalar ingen avgift första året.

§4. Årsmöte

Årsmöte skall hållas före den 30 juni varje år. Kallelse skall utsändas 

till medlemmarna minst 10 dagar före årsmötet. Till kallelsen bifogas 
dagordning, propositioner samt stadgeenligt inkomna motioner.


Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordning 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Fråga om mötets behöriga utlysande.
7. Styrelse och revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Valberedningens förslag till styrelse.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Val av valberedning.
12. Fastställande av årsavgiftens storlek.
13. Stadgeenligt inkomna motioner 
14. Övriga frågor.


§5. Styrelsen
Föreningens styrelse skall bestå av minst sju personer och väljas på ett år av årsmötet. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och suppleanter. Ordföranden väljs direkt av årsmötet. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften (undantag i fråga om medlemskap) av ledamöterna är närvarande. Styrelsen skall kalla till årsmöte. Styrelsen kan när så anses önskvärt kalla till allmänna medlemsmöten. Skriftlig information om föreningens verksamhet skall kontinuerligt tillställas dess medlemmar av styrelsen. Styrelsen äger rätt att kalla medlemmar till extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som ordinarie.

§6. Föreningsmöte
Föreningsmöte utlyses genom kallelse minst 10 dagar i förväg, då styrelsen anser det påkallat eller minst 10 medlemmar begär det. Beslut vid föreningsmöte och årsmöte fattas med enkel majoritet genom öppen eller, om någon så påkallar, sluten omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§7. Valberedning
För att förbereda val utser årsmötet en valberedning som består av minst två personer.

§8. Revisorer
Årsmötet utser två revisorer som har till uppgift att granska styrelsens förvaltning och styrelsens räkenskaper. Revisorerna väljs på ett år. De skall avge sin berättelse senast två veckor efter det att de mottagit stadgade handlingar.

§9. Ändring av stadgar
Beslut om stadgeändring fattas av två på varandra följande årsmöten varav minst ett måste vara ordinarie. Förslag till ändring måste komma styrelsen till del före den 1 mars. Dess huvudsakliga innehåll skall anges i kallelsen till årsmötet.

§10. Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varann följande föreningsmöten, av vilka ett är ordinarie årsmöte. Minst en månad skall förflyta mellan mötena.